Diet & Training by Ann z dnia 2 stycznia 2019r.

§ 1 DEFINICJE

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:


Lp. Wyrażenie Znaczenie
1. Administrator DietLabs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-754) ul. Chełmońskiego 8/4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000679107, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON 302447233 oraz NIP 7792414027
2. Aplikacja dystrybuowane przez lub za zgodą Administratora oprogramowanie działające na Urządzeniach Mobilnych umożliwiające dostęp do Serwisu oraz zasobów i funkcjonalności treningowych
3. Regulamin niniejszy regulamin Serwisu dieta.hpba.pl
4. Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Serwisie
5. Abonament opłata za korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych usług w Serwisie
6. Indywidualny Plan Diety (IPD) usługa polegająca na sporządzeniu planu dieta.hpba.pl oraz udostępnieniu tego planu Użytkownikowi
7. Dostęp usługa polegająca na udostępnieniu przez Administratora treści związanych z IPD lub PT, za pośrednictwem Serwisu oraz przesyłaniu powiadomień i udostępnieniu konta Użytkownika
8. Usługa Dostęp oraz IPD lub PT
9. Urządzenie Mobilne przenośne urządzenie elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego iOS lub Android
10. Serwis strona internetowa umieszczona pod adresem: dieta.hpba.pl wraz ze wszystkimi podstronami
11. Towar niebędące Usługami produkty dostępne w sklepie znajdującym się w Serwisie
12. Plan Treningu (PT) usługa polegająca na sporządzeniu planu treningowego oraz udostępnieniu tego planu Użytkownikowi; w ramach usługi Użytkownik uzyskuje również za pośrednictwem Aplikacji dostęp do filmów treningowych.
13 Dzień Roboczy każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady i warunki zawierania umów których przedmiotem są IPD, PD lub Dostęp.
 2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin, treści zawarte w Serwisie, Aplikacje IPD oraz PD są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzystają z ochrony przewidzianej w tej ustawie oraz ustawie Prawo własności przemysłowej i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
 4. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod adresem elektronicznym https://dieta.hpba.pl/terms-of-service w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w Aplikacji albo przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu lub Aplikacji wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa:
   • Chrome w wersji 42 lub wyższej,
   • Firefox w wersji 4 lub wyższej,
   • Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej,
   • Opera w wersji 15 lub wyższej,
   • Safari w wersji 8 lub wyższej,
  3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  4. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  5. włączona usługa JavaScript
  6. zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 9.0 lub nowsza) lub Android (wersja 5.1 lub nowsza) w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego;
  7. pobranie i zainstalowanie Aplikacji w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego.
 3. Serwis lub Aplikacja mogą działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Administrator ich nie wspiera i nie gwarantuje, że Serwis lub Aplikacja będą funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
 4. Korzystanie z Serwisu oraz pobranie i korzystanie z Aplikacji może wiązać się z obowiązkiem uiszczania przez Użytkownika opłat na rzecz stron trzecich takich jak operatorzy komórkowi lub dostawcy Internetu. Administrator nie odpowiada za wysokość opłat nałożonych na Użytkownika na rzecz stron trzecich.

§ 4 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z Serwisu.
 2. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://dieta.hpba.pl/shop/cart/register lub za pośrednictwem formularza zakupu wybranego Abonamentu w Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym
 3. Akceptacja Regulaminu wymaga kliknięcia w checkbox widoczny w trakcie rejestracji.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Użytkownika, Administrator tworzy konto Użytkownika. Następnie Administrator przesyła do Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji wiadomość email z instrukcją aktywacji konta Użytkownika. Z momentem aktywacji konta Użytkownika rejestracja zostaje zakończona.

§ 5 ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ USŁUG

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji może zawrzeć umowę dotyczącą Usług postępując zgodnie z instrukcjami widocznymi w Serwisie lub Aplikacji.
 2. Usługi obejmują liczbę dni zgodną z wybranym przez Użytkownika Abonamentem. W przypadku zawarcia umowy dotyczącej Usług za pośrednictwem Aplikacji, po zakończeniu okresu wybranego przez Użytkownika Usługa automatycznie odnawia się na kolejny okres odpowiadający okresowi wybranemu pierwotnie przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Usługa odnawiała się na kolejne okresy powinien postąpić zgodnie z instrukcją dostępną na stronach:
  1. https://support.apple.com/pl-pl/HT202039 jeżeli Użytkownik korzysta z Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym z systemem iOS
  2. lub https://support.google.com/googleplay/answer/7018481 jeżeli Użytkownik korzysta z Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym z systemem Android.
 3. Przez okres trwania zakupionej Usługi, za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, Użytkownik będzie posiadał w zależności od zakupionej Usługi dostęp do treści dotyczących odpowiednio IPD lub PT, a w szczególności:
  1. testu pozwalającego na personalizację IPD lub PT dla konkretnego Użytkownika,
  2. zestawów dań w ramach IPD,
  3. zestawów treningowych w ramach PT – tylko na Urządzeniach Mobilnych,
  4. list zakupów.
 4. Przez okres trwania zakupionej Usługi Użytkownik będzie otrzymywał, za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje dotyczące stosowania odpowiednio IPD lub PT.
 5. Z chwilą dokonania wyboru sposobu płatności za Abonament (kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" przy wybranym sposobie płatności) lub z pierwszym dniem automatycznie odnowionego okresu o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zawarta zostaje umowa, której przedmiotem jest:
  • IPD lub PT oraz
  • Dostęp.
 6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy.
 7. Dostęp do treści o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu Użytkownik uzyska nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Administratora Abonamentu. W przypadku jeżeli umowa dotycząca Usług jest zawierana przez Aplikację uznaje się, że Administrator otrzymał Abonament z chwilą uznania rachunku bankowego operatora sklepu z którym jest powiązana Aplikacja.
 8. IPD lub PT zostaną udostępnione Użytkownikowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od wypełnienia i przesłania przez Użytkownika testu pozwalającego na personalizację IPD lub PT. W przypadku IPD test personalizujący zostanie udostępniony Użytkownikowi na stronach Serwisu. W przypadku PT test personalizujący zostanie udostępniony Użytkownikowi w Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym.
 9. Administrator może wprowadzić dodatkowe usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w Serwisie.
 10. Użytkownik może wskazać konkretną datę rozpoczęcia IPD. W takim przypadku Dostęp liczony jest od dnia wskazanego na rozpoczęcie IPD.
 11. Niewykonanie przez Użytkownika czynności pozwalających na wygenerowanie IPD i/lub PT nie wpływa na czas trwania Dostępu.
 12. Poszczególne IPD obejmują okres, który może zostać przedłużony po spełnieniu kryteriów okresowych promocji o wskazywaną każdorazowo liczbę dni bezpłatnego dostępu. IPD może zostać wykupione na czas dłuższy niż obejmuje jeden IPD. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć, zgodnie z informacjami przesyłanymi za pomocą konta Użytkownika, pomiary pozwalające na przygotowanie planów diety na kolejne okresy. Niedochowanie przez Użytkownika terminu do przesłania pomiarów spowoduje, że nowe IPD nie zostanie wygenerowane do czasu uzupełnienia pomiarów. Niewygenerowanie IPD z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim nie powoduje wydłużenia Dostępu.
 13. Administrator przechowuje w ramach kont Użytkowników IPD oraz PT przez okres maksymalnie 6 (sześciu) miesięcy od dnia ich udostępnienia Użytkownikowi. Po tym okresie IPD oraz PT są usuwane.
 14. Administrator nie przewiduje możliwości dokonywania przerw pomiędzy poszczególnymi IPD i/lub PT w przypadku wykupienia Dostępu na okres dłuższy niż jedno IPD i/lub PT.

§ 5 1 ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ USŁUG Z DOŻYWOTNIM DOSTĘPEM

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zawrzeć umowę dotyczącą Usług z dożywotnim Dostępem postępując zgodnie z instrukcjami widocznymi w Serwisie. Zawarcie umowy dotyczącej Usług z dożywotnim Dostępem jest niemożliwe za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Umowa dotycząca Usług z dożywotnim Dostępem wygasa:
  1. z chwilą śmierci Użytkownika;
  2. z chwilą utraty przez Administratora (w część tą utratą objętą) możliwości korzystania z IPD lub PT lub innych treści objętych usługą, w szczególności na skutek wygaśnięcia licencji;
  3. z chwilą faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora;
  4. z chwilą rozwiązania Administratora;
  5. z upływem 3 miesięcy od otwarcia likwidacji Administratora;
  6. z upływem 10 lat od ostatniego logowania się przez Użytkownika do Serwisu lub Aplikacji;
 3. Przez okres umowy dotyczącej Usług z dożywotnim Dostępem Użytkownik będzie posiadał w zależności od zakupionej Usługi dostęp do treści dotyczących odpowiednio IPD lub PT, a w szczególności:
  1. testu pozwalającego na personalizację IPD lub PT dla konkretnego Użytkownika,
  2. zestawów dań w ramach IPD,
  3. zestawów treningowych w ramach PT – tylko na Urządzeniach Mobilnych,
  4. list zakupów.
 4. Przez okres umowy dotyczącej Usług z dożywotnim Dostępem Użytkownik będzie otrzymywał, za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje dotyczące stosowania odpowiednio IPD lub PT.
 5. Z chwilą dokonania wyboru sposobu płatności za Abonament (kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" przy wybranym sposobie płatności) pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zawarta zostaje umowa, której przedmiotem jest:
  • IPD lub PT oraz
  • Dostęp.
 6. W przypadku umowy dotyczącej Usług z dożywotnim Dostępem Abonament jest płatny jednorazowo, z góry, w wysokości wskazanej w Serwisie.
 7. Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy.
 8. Dostęp do treści o których mowa w § 5 1 ust. 3 Regulaminu Użytkownik uzyska nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Administratora Abonamentu.
 9. IPD lub PT zostaną udostępnione Użytkownikowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od wypełnienia i przesłania przez Użytkownika testu pozwalającego na personalizację IPD lub PT. W przypadku IPD test personalizujący zostanie udostępniony Użytkownikowi na stronach Serwisu. W przypadku PT test personalizujący zostanie udostępniony Użytkownikowi w Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym.
 10. Administrator może wprowadzić dodatkowe usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w Serwisie.
 11. Użytkownik może wskazać konkretną datę rozpoczęcia IPD.
 12. Administrator przechowuje w ramach kont Użytkowników IPD oraz PT przez okres trwania Umowy. Po tym okresie IPD oraz PT są usuwane.

§ 6 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru Użytkownik wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz zamówienia.
 2. Z zastrzeżeniem ustępu 3. poniżej, momentem zawarcia umowy oraz warunkiem przystąpienia Administratora do realizacji zamówienia jest zapłata należności przez Użytkownik. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Administratora.
 3. Jeżeli Użytkownik zdecydował się na płatność za pobraniem, chwilą zawarcia umowy jest kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 4. Wszystkie ceny oraz koszty przesyłki podane na stronach Serwisu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.
 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w trakcie składania zamówienia.
 6. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje:
  1. w przypadku złożenia zamówienia w Dzień Roboczy do godziny 13.00 - tego samego dnia;
  2. w przypadku złożenia zamówienia w Dzień Roboczy po godzinie 13.00 lub w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy – najbliższego Dnia Roboczego.
 7. Towar wysyłany jest Pocztą Polską lub kurierem w zależności od wyboru Użytkownika.
 8. Koszty wysyłki, w tym warunki, od których uzależniona jest darmowa wysyłka, Towaru wskazany jest w Serwisie w zakładce Sklep, przy wyborze formy dostawy.
 9. Towary na zasadach określonych w Serwisie i niniejszym Regulaminie wysłane są jedynie do adresatów w Polsce lub na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wysyłka Towaru do adresata poza wskazanym obszarem wymaga odrębnego uzgodnienia warunków.
 10. Administrator zobowiązuje się dostarczyć Towar i Dietę bez wad.

§ 7 PŁATNOŚCI

 1. Kwota Abonamentu obejmuje zarówno IPD i/lub PT jak i Dostęp, przy czym:
  1. kwota należna za IPD i/lub PT to 95% wartości Abonamentu,
  2. kwota należna za Dostęp to 5% wartości Abonamentu.
 2. Kwota Abonamentu jest kwotą brutto. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za dostęp do IPD i/lub PT.
 3. Administrator umożliwia skorzystanie z różnych sposobów płatności za IPD, PT i Towary. Lista aktualnie akceptowanych form płatności dostępna jest w Serwisie w zakładce Sklep. W przypadku korzystania z pośrednictwa PayU oraz innych operatorów płatności online może być konieczne zaakceptowanie regulaminu świadczenia takich usług przez dany podmiot.
 4. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za skorzystanie z poszczególnych form płatności za Abonament.
 5. W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną usługę lub zakupiony Towar Użytkownik powinien poinformować Administratora o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 6. Administrator nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z infolinii. Użytkownik ponosi jedynie koszt połączenia zgodnie z taryfikatorem opłat stosowanym przez operatora Użytkownika.
 7. W przypadku jeżeli umowa dotycząca Usług jest zawierana przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji Abonament zostanie pobrany przez operatora sklepu z którym jest powiązana Aplikacja. W tym wypadku jedyną dostępną formą płatności Abonamentu jest płatność kartą płatniczą. Abonament jest pobierany na początku okresu trwania Usługi wybranego przez Użytkownika, a także na początku każdego okresu odnowionego o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu. Więcej informacji na ten temat dostępne na stronach internetowych
  https://support.apple.com/pl-pl/HT202039 jeżeli Użytkownik korzysta z Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym z systemem iOS lub
  https://support.google.com/googleplay/answer/2476088?hl=en&ref_topic=1689236 jeżeli Użytkownik korzysta z Aplikacji zainstalowanej na Urządzeniu Mobilnym z systemem Android.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej zgodnie z § 5 ust. 5 oraz § 5 1 ust. 5 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Dotyczy to zarówno nowo zawieranej umowy jak i umowy zawieranej w następstwie automatycznego odnowienia o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.
 2. W przypadku zakupu Towarów termin Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Towaru.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres Administratora wskazany w § 1 lub też elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu.
 5. Użytkownik może wykorzystać wzór oświadczenia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, który można pobrać tutaj.
 6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.
 7. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyłączeniem kosztów przesyłki zwrotu.
 8. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie będzie wiązać się dla Użytkownika z żadnymi kosztami.

§ 9 REKLAMACJA

 1. Reklamacje co do Towarów, IPD, PT lub innych usług świadczonych przez Administratora oraz co do funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji mogą być zgłaszane za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w § 14 Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail wykorzystywany do logowania do konta Użytkownika),
  2. wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. brak możliwości zalogowania),
  3. wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot ceny).
 3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Administrator zwróci się do Użytkownika, nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 4. Administrator udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.
 5. Reklamacje co do wszelkich funkcjonalności Aplikacji, w tym w szczególności dostępu poprzez Aplikację do Serwisu, zamówienia Towarów, IPD, PT lub innych usług świadczonych przez Administratora powinny być zgłaszane za pośrednictwem platformy dystrybucji cyfrowej Aplikacji.

§ 10 STOSOWANIE I REZULTATY IPD

 1. Sporządzenie przez Administratora IPD dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Użytkowniku. Administrator nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Użytkownika, w szczególności Administrator nie posiada danych dotyczących:
  1. alergii Użytkownika,
  2. nieprzyswajania przez Użytkownika określonych produktów,
  3. zaleceń lekarskich co do niespożywania przez Użytkownika określonych produktów,
  4. schorzeń lub urazów Użytkownika,
  stąd też przed rozpoczęciem stosowania IPD należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania IPD przez konkretnego Użytkownika.
 2. Wielość czynników wpływających na proces odchudzania powoduje, że Administrator nie daje gwarancji, że stosowanie IPD przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie IPD i skonsultować się z lekarzem.
 3. Efekty stosowania IPD przez różnych Użytkowników mogą się różnić.
 4. Dieta będąca podstawą IPD nie jest przeznaczona dla kobiet ciężarnych lub karmiących piersią oraz osób chorujących na cukrzycę (niezależnie od typu cukrzycy). Osoby takie nie powinny korzystać z IPD.
 5. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim lub w IPD nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub dietetyka.
 6. Administrator nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Użytkowników, w związku z czym go nie kontroluje. Użytkownicy powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.
 7. W Serwisie Użytkownik może wybrać IPD dla osób aktywnych fizycznie. Dieta ta przeznaczona jest dla osób aktywnych fizycznie o maksymalnym zapotrzebowaniu kalorycznym 5000 kcal, ale nie jest przeznaczona dla osób uprawiających sport profesjonalnie/zawodowo/wyczynowo. Dieta ta nie uwzględnia zmian w potrzebach dietetycznych związanych z braniem udziału w zawodach sportowych w szczególności okresu przygotowań do zawodów sportowych, żywienia w czasie zawodów oraz w okresie powrotu do normalnego żywienia po nich. Administrator zwraca uwagę, że wymogi poszczególnych dyscyplin sportowych, stan zdrowia Użytkownika oraz inne czynniki i parametry mogą wpływać na konieczność przygotowania bardziej zindywidualizowanego planu żywienia, którego Administrator nie zapewnia.

§ 11 STOSOWANIE I REZULTATY PT

 1. Sporządzenie przez Administratora PT dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Użytkowniku. Administrator nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Użytkownika, w szczególności Administrator nie posiada danych dotyczących: zaleceń lekarskich co do schorzeń lub urazów Użytkownika, stąd też przed rozpoczęciem stosowania PT należy skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą lub trenerem personalnym, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania PT przez konkretnego Użytkownika.
 2. Wielość czynników wpływających na skuteczność PT powoduje, że Administrator nie daje gwarancji, że stosowanie PT przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie PT i skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego typu urazy i schorzenia powstałe w wyniku stosowania PT.
 3. Efekty stosowania PT przez różnych Użytkowników mogą się różnić.
 4. PT nie jest przeznaczony dla kobiet ciężarnych i karmiących piersią, dzieci i młodzieży, osób cierpiących na choroby ostre i przewlekłe (w tym m.in. choroby serca, choroby kostno-stawowe, osób po przebytych urazach, zabiegach operacyjnych). Osoby takie nie powinny korzystać z PT.
 5. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim lub w PT nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub fizjoterapeuty.
 6. Administrator nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Użytkowników, w związku z czym go nie kontroluje. Użytkownicy powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.

§ 12 PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że IPD oraz PT ma charakter utworu i podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).
 2. W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do IPD i PT. Użytkownik upoważniony jest jedynie do wykorzystania IPD i/lub PT we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości IPD lub PT jak i jego części:
  1. udostępniania i prezentowanie IPD lub PT osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji, o której mowa w § 10 ust. 1 i 2 oraz § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu.,
  2. publikowanie niezależnie od formy publikacji,
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek.
 3. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść IPD i/lub PT nie została ujawniona osobom niepowołanym.

§ 13 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Użytkownik może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  2. sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  3. pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.
 3. Użytkownik może również skorzystać ze stworzonego przez Unię Europejską internetowego systemu rozstrzygania sporów (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false).
 4. Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej Administrator przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 poz.1823 ze zm.) jest inspekcja handlowa (http://poznan.wiih.gov.pl/cms/?rozwiazywanie-sporow-konsumenckich,18).

§ 14 KONTAKT

Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wszelkie zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Administratora, Użytkownik może kierować według swego wyboru:

 1. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach Serwisu,
 2. pisemnie na adres Administratora wskazany w § 1 Regulaminu.

§ 15 DANE UŻYTKOWNIKA

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika wyczerpujące obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, zawarte są Polityce Prywatności i Cookies, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 16 TREŚCI CYFROWE

 1. Treściami cyfrowymi przekazywanymi konsumentowi w ramach realizacji umowy są potwierdzenie zawarcia umowy, IPD, PT, filmy treningowe oraz Regulamin, o ile Użytkownik zdecyduje się na jego pobranie. Administrator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oprogramowania lub danych innych niż wymienione powyżej. Z procesem składania zawierania umów związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Administrator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zapewnienie Użytkownikowi zawieranie umów w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu.
 2. Niezbędnym dla uzyskania dostępu do treści cyfrowych wymienionych w ust. 1 powyżej jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarki internetowej:
   • Chrome w wersji 42 lub wyższej,
   • Firefox w wersji 4 lub wyższej,
   • Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej,
   • Opera w wersji 15 lub wyższej,
   • Safari w wersji 8 lub wyższej,
  3. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  4. włączona obsługa Java Script,
  5. aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  6. zainstalowanego system operacyjnego iOS (wersja 9.0 lub nowsza) lub Android (wersja 5.1 lub nowsza) w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego;
  7. pobranej i zainstalowanej Aplikacji w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego
 3. Treści cyfrowe wymienione w ust. 1 powyżej nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian. Co do zasady Użytkownik może treści te otworzyć i zapisać je w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Administrator. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.

§17 ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator może zmienić Regulamin w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronach Serwisu, z tym, że umowy dotyczące Usług oraz sprzedaży Towarów złożone przed zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach. Zmiana Regulaminu powoduje, że automatyczne odnowienie o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu jest niemożliwe.
 2. Zawarcie nowej umowy dotyczącej Usług lub umowy sprzedaży Towaru przez Użytkownika w razie zmiany Regulaminu możliwe jest po zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu. Nowa treść Regulaminu dostępna jest na stronach Serwisu oraz zostanie przedstawiona do akceptacji Użytkownika przed złożeniem pierwszego zamówienia po zmianie Regulaminu.

Załączniki do regulaminu:

 1. wzór oświadczenia odstąpienia od umowy
 2. informacja o odstąpieniu od umowy